در حال حاضر ایمپلنت ها به عنوان استاندارد طلایی در جایگزینی دندان از دست رفته معرفی شده اند. در واقع ایمپلنت ها از دو جز اصلی تشکیل شده اند. یک جز که در طی جراحی در داخل استخوان فک قرار میگیرد و درواقع می توان این چنین گفت که نقش ریشه دندان طبیعی را ایفا میکند ودیگری جزئی است که پس از طی روند ترمیم با پروسه های پروتز به عنوان تاج دندان روی قطعه داخل استخوانی پیاده می شود.

در کلینیک دندانپزشکی در فرمانیه دکتر مهتاب معتبر از بهترین و استاندارد ترین برند ها و سیستم های ایمپلنت های دندانی استفاده می گردد. بیمار در طی جلسه اول مشاوره خود توسط متخصص معاینه شده و طرح درمان وی جهت آغاز درمان ایمپلنت به وی ارائه می گردد.

در حال حاضر ایمپلنت ها به عنوان استاندارد طلایی در جایگزینی دندان از دست رفته معرفی شده اند. در واقع ایمپلنت ها از دو جز اصلی تشکیل شده اند. یک جز که در طی جراحی در داخل استخوان فک قرار میگیرد و درواقع می توان این چنین گفت که نقش ریشه دندان طبیعی را ایفا میکند ودیگری جزئی است که پس از طی روند ترمیم با پروسه های پروتز به عنوان تاج دندان روی قطعه داخل استخوانی پیاده می شود.

در مطب دندانپزشکی دکتر مهتاب معتبر از بهترین و استاندارد ترین برند ها و سیستم های ایمپلنت های دندانی استفاده می گردد. بیمار در طی جلسه اول مشاوره خود توسط متخصص معاینه شده و طرح درمان وی جهت آغاز درمان ایمپلنت به وی ارائه می گردد.

در حال حاضر ایمپلنت ها به عنوان استاندارد طلایی در جایگزینی دندان از دست رفته معرفی شده اند. در واقع ایمپلنت ها از دو جز اصلی تشکیل شده اند. یک جز که در طی جراحی در داخل استخوان فک قرار میگیرد و درواقع می توان این چنین گفت که نقش ریشه دندان طبیعی را ایفا میکند ودیگری جزئی است که پس از طی روند ترمیم با پروسه های پروتز به عنوان تاج دندان روی قطعه داخل استخوانی پیاده می شود.

در مطب دندانپزشکی دکتر مهتاب معتبر از بهترین و استاندارد ترین برند ها و سیستم های ایمپلنت های دندانی استفاده می گردد. بیمار در طی جلسه اول مشاوره خود توسط متخصص معاینه شده و طرح درمان وی جهت آغاز درمان ایمپلنت به وی ارائه می گردد.

  • تماس با دندانپزشکی02122690477
    02122690479
  • آدرسفرمانیه غربی - نبش صالحی شمالی - ساختمان ندا - طبقه 4 - واحد 18
ایده آل گراایی

یافته های دندانپزشکی

در حال حاضر ایمپلنت ها به عنوان استاندارد طلایی در جایگزینی دندان از دست رفته معرفی شده اند. در واقع ایمپلنت ها از دو جز اصلی تشکیل شده اند. یک جز که در طی جراحی در داخل استخوان فک قرار میگیرد و درواقع می توان این چنین گفت که نقش ریشه دندان طبیعی را ایفا میکند ودیگری جزئی است که پس از طی روند ترمیم با پروسه های پروتز به عنوان تاج دندان روی قطعه داخل استخوانی پیاده می شود.

در مطب دندانپزشکی دکتر مهتاب معتبر از بهترین و استاندارد ترین برند ها و سیستم های ایمپلنت های دندانی استفاده می گردد. بیمار در طی جلسه اول مشاوره خود توسط متخصص معاینه شده و طرح درمان وی جهت آغاز درمان ایمپلنت به وی ارائه می گردد.

در حال حاضر ایمپلنت ها به عنوان استاندارد طلایی در جایگزینی دندان از دست رفته معرفی شده اند. در واقع ایمپلنت ها از دو جز اصلی تشکیل شده اند. یک جز که در طی جراحی در داخل استخوان فک قرار میگیرد و درواقع می توان این چنین گفت که نقش ریشه دندان طبیعی را ایفا میکند ودیگری جزئی است که پس از طی روند ترمیم با پروسه های پروتز به عنوان تاج دندان روی قطعه داخل استخوانی پیاده می شود.

در مطب دندانپزشکی دکتر مهتاب معتبر از بهترین و استاندارد ترین برند ها و سیستم های ایمپلنت های دندانی استفاده می گردد. بیمار در طی جلسه اول مشاوره خود توسط متخصص معاینه شده و طرح درمان وی جهت آغاز درمان ایمپلنت به وی ارائه می گردد.